Všeobecné obchodné podmienky

1.  VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Predávajúcim je Dagmar Macháčková - dAdKa design, Nám. Hraničiarov 18, 851 03  Bratislava, tel.: +421 910 624 611, e-mail: dadkadesign@gmail.com, IČO 53406371, DIČ 1048388198, Zapísaný v Okresný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-293442 (ďalej len Predávajúci).
1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, služieb a produktov, ktoré predávajúci ponúka.
1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

 

2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže Kupujúci objednávať nasledovne:
a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho,
b) prostrednítvom kontaktov na Predávajúceho.

2.2 Odoslaním objednávky sa Kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
2.3 Odoslanú objednávku potvrdí Predávajúci emailom a zároveň oznámi Kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
2.5 Zrušenie objednávky je zo strany Kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť kontaktovaním Predávajúceho telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí Predávajúci Kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, Predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet Kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade -kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým Kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s Kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ap.).
2.7 Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Predávajúceho, ak z týchto VOP nevyplýva niečo iné.

 

3. CENY

3.1 Predávajúci nie je platcom DPH.
3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si Kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.
3.3 V prípade, ak sa na https://dadkadesign.sk/e-shop/ objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo ak z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena „0 EUR“ alebo „1 EUR“, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za takúto chybnú cenu, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, Predávajúci je oslobodený od povinnosti dodať tovar a môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

4. PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže Kupujúci osobne alebo prevodom na účet Predávajúceho na základe proforma (zálohovej) faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví Predávajúci proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môže Kupujúci uskutočniť nasledovne:

a) prevodným príkazom zo svojho účtu,
b) priamym vkladom predávajúcemu na účet.

4.2 Predávajúcu požaduje platbu vo výške 100% celkej ceny v prípade objednania tovaru, ktorý je na sklade.
4.3 V prípade objednávky na mieru Predávajúci požaduje zálohovú platbu vo výške minimálne 50% celkovej ceny objednávky.
4.4 V prípade požiadavky kupujúceho na urgentnú výrobu, Predávajúci požaduje platbu vopred vo výške 100% celkovej ceny objednávky na mieru.
4.5 Platba je možná iba v EUR.
4.6 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci Kupujúcemu spolu s tovarom fyzicky alebo eletronicky.
4.7 PLATBA PRI OSOBNOM ODBERE TOVARU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri osobnom odbere tovaru v hotovosti alebo vopred prostredníctvom prevodu na účet.
4.8 PLATBA VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar prostredníctvom Slovenskej pošty alebo Zásielkovne po uhradení a pripísaní celej ceny tovaru uvedenej v potvrdenej elektronickej objednávke na účet SK7083300000002001877073 s variabilným symbolom, ktorým je číslo elektronickej objednávky.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke Predávajúceho je vo väčšine prípadov do 8 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 30 dní alebo po dohode s Kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci Kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky. Ak Kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.

5.2 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.
5.3 Pri objednávke na mieru je lehota dodania individuálne dohodnutá medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Termín dodania je dohodnutý emailom, telefonicky alebo osobne. V prípade, ak to okolonosti dovolia môže byť tovar dodaný ak v skoršom termíne.

6. DORUČENIE TOVARU

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si Kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

a) zásielkovňou,
b) Slovenskou poštou,
c) osobným odberom v Bratislave - sídle spoločnosti.

6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky Kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
6.4 Spolu s tovarom dodá Predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list, či už fyzicky alebo elektronicky. Predávajúci na webových stránkach poskytuje informácie, ako tovar používať a ako sa o tovar starať.
6.5 V prípade doručovania tovaru do zahraničia sa bude pristupovať na základe cenníka Slovenskej pošty, prípadne vybranej kuriérskej spoločnosti a o cene bude Kupujúci informovaný.

7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.

7.2 Tovar na vrátenie musí byť:
a) nepoškodený,
b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...),
c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.

7.3 Ak sa Kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:

a) kontaktovať Predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,

b) zaslať tovar naspäť na adresu Predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),

c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).

7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je Predávajúci povinný:

a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť Kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.

7.5 Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

7.6 Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od Kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou. Napríklad zakúpené oblečenie alebo doplnky by mal Kupujúci len vyskúšať, ale nemal by ich nosiť, a tovar by mal vrátiť s pôvodnými visačkami či inými ochrannými alebo identifikačnými prostriedkami.

7.7 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.6 týchto Obchodných podmienok nebude Predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

7.8 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
- predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
- predaj tovaru, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov,
- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

 

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

8.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich používaním alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

8.2 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
8.2 Záručná doba na nový tovar v ponuku predávajúceho je 24 mesiacov. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Záručná doba na služby (oprava, úprava vecí) je 3 mesiace.
8.3 Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.
8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s priloženou faktúrou, prípadne dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

8.5 Kupujúci by však nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

8.6 POSTUP REKLAMÁCIE:
8.6.1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.
8.6.2. Poslať produkt späť na adresu firmy Predávajúceho.
8.6.3 Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, najneskôr však do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie.
8.6.4 Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

10. Záverečné informácie

10.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Okresné riaditeľstvo PZ Bratislava a Slovenská obchodná inšpekcia Bratislava.
10.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

V Bratislave, dňa 08.01.2021
Dagmar Macháčková - dAdKa design